Algemene voorwaarden Luister Vrij Bij Mij

Artikel 1 definities en algemeen
Artikel 2 informatie, speciale wensen.
Artikel 3 totstandkoming overeenkomst
Artikel 4 prijzen en betalingen
Artikel 5 tickets
Artikel 6 afgelaste of verschoven Privé optredens
Artikel 7 aansprakelijkheid
Artikel 8 intellectuele eigendomsrechten
Artikel 9 diversen
Artikel 10 toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Artikel 1: definities en algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Privé optredens: de besloten gebeurtenis, in een niet publieke ruimte,waarbij, bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend, een voorstelling van artistieke aard wordt opgevoerd, zijnde een vrijetijdsbesteding op een bepaalde datum voor een bepaalde groep mensen die hier toegang toe hebben. Hieronder wordt verstaan artistieke optredens in de breedste zin van het woord. Dit kan gaan over een muzikaal optreden of bijvoorbeeld een stand-up comedy optreden.

Luister Vrij Bij Mij is een digitaal platform dat privé optredens organiseert. Luister Vrij Bij Mij is onderdeel van Keuze Vrij Bij Mij dat valt onder stichting Vrij Bij Mij. Stichting Vrij Bij Mij, gevestigd te (2513 BK) Den Haag aan de Molenstraat 18A en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 82790868;

Klant: de partij die de reservering bij Luister Vrij Bij Mij plaatst;
Locatie: de plaats waar het optreden plaatsvindt;
Organisator: Luister Vrij Bij mij treedt op als organisator van het privé optreden.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en de organisator met betrekking tot het verschaffen van toegang tot een privé optreden of repetitie.
Ticket: het elektronische toegangsbewijs tot een privé optreden;
Website: www.luistervrijbijmij.nl

1.2 De onderhavige Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten waarbij Luister Vrij Bij Mij producten of diensten van welke aard dan ook aan Klant aanbiedt en/of levert. Ook indien deze diensten of producten niet nader omschreven zijn in deze Algemene voorwaarden. Van deze Algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Klant wijst Luister Vrij Bij Mij uitdrukkelijk van de hand.

1.3 De Klant maakt een reservering bij Luister Vrij Bij Mij en draagt zorg voor de organisatie van het Privé optreden op de locatie.

1.4 Luister Vrij Bij Mij is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten/producten/Arrangementen. Luister Vrij Bij Mij is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar zelf verleende diensten, zoals voor de correcte afhandeling van de reservering.

Artikel 2: Informatie, speciale wensen.

2.1 Alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten en alle informatie over een Privé optreden en de beschikbaarheid van Tickets daarvoor, alsmede over de Arrangementen, welke door Luister Vrij Bij Mij aan de Klant worden verstrekt, worden te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

2.2 Indien de Klant met betrekking tot Tickets speciale wensen heeft, zoals bijvoorbeeld (niet uitsluitend) rolstoelplaatsen en/of begeleiding van SOHO-honden, kan de reservering alleen per e-mail plaatsvinden. De Klant dient bij de reservering per email uitdrukkelijk de wensen bekend maken. Luister Vrij Bij Mij kan geen garantie geven dat aan de speciale wensen tegemoet kan worden gekomen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 De Klant dient, voordat hij de (online) reservering bevestigt, de reservering te controleren.

3.2 De Klant zal de voor het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens verstrekken. De Klant dient bij het reserveren altijd het juiste (e-mail)adres te verstrekken. Indien de Klant in deze informatieplicht tekortschiet, komen de eventuele daaruit voortvloeiende negatieve (financiële) gevolgen voor rekening van de Klant.

3.3 Indien Luister Vrij Bij Mij twijfelt aan de juistheid van de door de Klant verstrekte (betaal)gegevens, kan Luister Vrij Bij Mij contact met de Klant opnemen. Indien Luister Vrij Bij Mij de Klant niet kan bereiken en de gegevens daardoor niet kan controleren, kan Luister Vrij Bij Mij de reservering annuleren en de Tickets verkopen aan een andere Klant. Indien Luister Vrij Bij Mij twijfelt aan de juistheid van de gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, heeft Luister Vrij Bij Mij het recht om de reservering te annuleren. Luister Vrij Bij Mij zal zich inspannen om de Klant in voornoemde gevallen te informeren.

3.4 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten en diensten.

3.5 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Luister Vrij Bij Mij, na reservering op de website of per email, de desbetreffende betaling heeft ontvangen. Het herroepingsrecht volgens de richtlijn 2011/83/EU is niet van toepassing.

Artikel 4: Prijzen en betalingen

4.1 De kosten van een Ticket zijn opgebouwd uit (I) entreekosten en (II) bijkomende kosten, zoals de bespreekkosten die per Ticket in rekening worden gebracht en de orderkosten die eenmalig per reservering in rekening worden gebracht.

4.2 De Klant betaalt voor de gereserveerde producten of diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs (incl. 9% BTW). Betaling vindt plaats op de op de website, telefonisch of per email aangegeven wijze en binnen de aangegeven termijn.

4.3 Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig heeft betaald, is over het openstaande bedrag, zonder dat hiervoor een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, wettelijke rente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning en/of ingebrekestelling de vordering niet voldoet, kan Luister Vrij Bij Mij de vordering uit handen geven, in welk geval de Klant naast het dan verschuldigde bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

4.4 Luister Vrij Bij Mij zal de reservering laten vervallen indien de Klant de betaling niet binnen de aangegeven termijn heeft verricht.

4.5 Luister Vrij Bij Mij zal de Tickets aan de Klant verstrekken, zodra deze door de Organisator beschikbaar zijn gesteld. De Klant dient deze te controleren op juistheid. Indien de Klant de Tickets niet zeven dagen voor het Privé optreden heeft ontvangen, dient de Klant contact op te nemen met Luister Vrij Bij Mij.

4.6 De Tickets zullen pas na volledige betaling aan de Klant worden verstrekt.

Artikel 5: Tickets

5.1 De door Luister Vrij Bij Mij gedistribueerde Tickets blijven eigendom van de Organisator en worden aan de Klant geleverd onder de voorwaarden dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator en/of Luister Vrij Bij Mij niet is toegestaan I) de Tickets door te verkopen aan derden dan wel op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken en II) Tickets in commerciële uitingen aan te bieden dan wel daarin op andere wijze te refereren naar de Tickets.

5.2 Indien de in lid één van dit artikel genoemde situatie zich voordoet, zal Luister Vrij Bij Mij de Tickets ongeldig maken. Houders van die Tickets zal de toegang tot het Privé optreden worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

5.3 Luister Vrij Bij Mij behoudt zich het recht voor om, in het geval er bij Privé optredenen een maximum is gesteld aan het aantal te reserveren Tickets, reserveringen die het maximum overschrijden te annuleren.

5.4 Alleen een volledig, leesbaar en intact Ticket geeft toegang tot een Privé optreden.

5.5 Ten aanzien van een elektronisch toegezonden Ticket geldt dat de Klant het Ticket, door middel van software die nodig is voor het openen en afdrukken van PDF bestanden en een daartoe geschikte printer, op een wit vel papier, formaat DIN A4, dient af te drukken.

5.6 Alleen de houder van het Ticket die dit als eerste toont bij aanvang van het Privé optreden krijgt toegang.

Artikel 6: Afgelaste of verschoven Privé optredens.

6.1 Bij een eventuele annulering van een Privé optreden, zal Luister Vrij Bij Mij overgaan tot restitutie van  entreegelden. 

6.3 Luister Vrij Bij Mij zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de entreegelden. Dit houdt onder meer in dat kosten die de Klant heeft betaald voor de door  Luister Vrij Bij Mij verleende diensten, zoals eventuele bespreekkosten en orderkosten, of voor het Arrangement, nimmer worden vergoed. Luister Vrij Bij Mij aanvaardt in zodanig geval geen aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene voorwaarden is de aansprakelijkheid van Luister Vrij Bij Mij wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat op grond van de desbetreffende Overeenkomst aan de Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van Luister Vrij Bij Mij of haar ondergeschikten.

7.2 De aansprakelijkheid van Luister Vrij Bij Mij wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts wanneer Luister Vrij Bij Mij schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Luister Vrij Bij Mij vervolgens ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten.

7.3 Luister Vrij Bij Mij kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan Klant tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Privé optreden, Locatie of Arrangement.

7.4 Luister Vrij Bij Mij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, misbruik van of verlies van Tickets. Bij verlies, misbruik of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangend Ticket. 8.5 Luister Vrij Bij Mij aanvaardt geen aansprakelijkheid bij vertraging, het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien die vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Luister Vrij Bij Mij.

7.5 Luister Vrij Bij Mij aanvaardt geen aansprakelijkheid bij vertraging, het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien die vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Luister Vrij Bij Mij.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot naam, beeldmerk, eventuele tekst en (reclame)muziek van Luister Vrij Bij Mij, alsmede met betrekking tot de door Luister Vrij Bij Mij gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen, berusten bij Luister Vrij Bij Mij. Het is de Klant niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming.

8.2 Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot naam, beeldmerk, eventuele tekst en (reclame)muziek van het Privé optreden of de Locatie, berusten bij de Organisator dan wel de houder van de Locatie of het Arrangement. Het is de Klant niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbende.

Artikel 9: Diversen

9.1 Het is bij een Privé optreden niet toegestaan om foto-, film- of andere opnameapparatuur, (alcoholhoudende)dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk geacht voorwerp mee te nemen naar de Locatie.

9.2 De Organisator en de houder van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om de bezoeker van het Privé optreden bij het betreden van de Locatie te (laten) fouilleren. Indien er ongeoorloofde voorwerpen worden aangetroffen kunnen deze ofwel op grond van art. 27 Sr. ofwel na toestemming van de Klant in beslag genomen worden. Aan degenen die geen medewerking verlenen aan voornoemde fouillering dan wel aan het in beslag nemen van ongeoorloofde voorwerpen kan de toegang tot de Locatie / het Privé optreden worden geweigerd, zonder restitutie van enig bedrag.

9.3 De Organisator en houder van de Locatie kunnen bezoekers de toegang tot het Privé optreden / de Locatie weigeren, indien en voor zover zou blijken dat het Ticket niet rechtstreeks is verkregen via Luister Vrij Bij Mij of via andere door Luister Vrij Bij Mij geautoriseerde (voor)verkoopadressen.

9.4 De Klant dient zich te allen tijde te houden aan de door de Organisator en houder van de Locatie opgestelde geldende gedragsregels met betrekking tot het Privé optreden waarvoor Luister Vrij Bij Mij de Tickets levert.

9.5 Klanten die te laat bij het Privé optreden arriveren, worden toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Privé optreden. 

9.6 De Organisator en de houder van de Locatie kunnen beeld- en geluidsopnamen (doen) maken. De Klant verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet reeds nu afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

9.7 Indien enig artikel in de Algemene voorwaarden of enig onderdeel van de Overeenkomst op een moment nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de Algemene voorwaarden of de Overeenkomst voor het overige in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling worden vervangen door een door Luister Vrij Bij Mij vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.8 Aanvullingen of wijzigingen van de Overeenkomst c.q. deze Algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.

9.9 Eventuele klachten van Klanten naar aanleiding van een door Luister Vrij Bij Mij geleverde dienst dienen schriftelijk te worden gemeld aan de Klantenservice van Luister Vrij Bij Mij, die zorg draagt voor afhandeling binnen een redelijke termijn die de duur van zes weken na datum postzegel/email niet zal overschrijden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht.

10.2 Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in Amsterdam.

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 november 2021

 

0
    0
    Je winkelmandje
    Je winkelmandje is leegTerug naar Agenda